Webnode

AKTUÁLNE VÝZVY

Webnode

PRV: Výzva Programu rozvoja vidieka č. 2013/PRV/32 na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

24.09.2013 20:27
09.12.2013 - 20.12.2013 -- Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 25123/2013, zo dňa 11.09.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie...

EK: Výzva na predkladanie návrhov „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky

24.09.2013 20:24
13.09.2013 – 30.11.2013 -- Dňa 13.9.2013 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ na rok 2014 (2014/C 264/09)..   Na stiahnutie Výzva na predloženie...

MH SR: Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

24.09.2013 20:22
16.09.2013 – 16.10.2013 – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 16. septembra 2013 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu...

OPZ: Výzva OP Zdravotníctvo č. 2013/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

24.09.2013 20:19
23.09.2013 – 10.01.2014 - Dňa 23. septembra 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry...

ENVIROFOND: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2014

24.09.2013 20:15
01.09.2013 – 31.10.2013 - Environmentálny fond na svojej oficiálnej stránke zverejnil špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2014. V prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov...

POD: Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina

24.09.2013 20:12
01.11.2013 – 13.12.2013 –   V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola v rámci Programu obnovy dediny 2014 rozšírená Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2014 o dve špecifické činnosti pod spoločným názvom Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina (ďalej POD...

MŠVVaŠ SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu č. 2013-10 - „Športové odvetvia“

24.09.2013 20:09
10.09.2013 - 10.10.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje túto výzvu na predkladanie žiadostí o...

PRV: Výzva č. 2013/PRV/31 na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

07.09.2013 22:01
03.02.2014 - 14.02.2014 -- Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3399/2013, zo dňa 12.08. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie...

OPIS: MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Rozvoj elektronických služieb súdnictva

07.09.2013 21:55
19.08.2013 - 20.11.2013 -- V rámci Písomného vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „písomné vyzvanie“) môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ“) predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci...

OPIS: MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

07.09.2013 21:53
19.08.2013 - 20.11.2013 --   V rámci Písomného vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „písomné vyzvanie“) môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ“) predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v...

Pre staršie výzvy pozri ešte Archív výziev 2009.