Webnode

Celkové čerpanie eurofondov na Slovensku bolo ku koncu augusta 2013 na úrovni 44,63 %

24.09.2013 20:05

Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov (operačné programy NSRR, ďalšie operačné programy –Cieľ3) Slovensko vyčerpalo k 31.08.2013 prostriedky na úrovni 44,63 %.

Úroveň čerpania nad 50 % z celkového záväzku 2007–2013 dosiahli Operačný program Zdravotníctvo (80,88 %), Regionálny operačný program (65,86 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (56,80 %), Operačný program Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 (56,22 %) a Operačný program Rybné hospodárstvo (50,63 %).

Čerpanie prostriedkov na úrovni operačných programov NSRR

Ku koncu mája 2013 bolo celkové čerpanie v rámci 11 operačných programov spadajúcich pod Národný strategický referenčný rámec (NSRR) na úrovni 44,52 %.

Najväčší podiel čerpania vykazovali ku koncu sledovaného obdobia OP Zdravotníctvo, približne 80 % čerpanie, Regionálny operačný program takmer 66 % a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia približne 57 % úroveň čerpania.

Naopak najnižší podiel čerpania vykazovali: OP Vzdelávanie približne 30 %, OP Informatizácia spoločnosti iba o niečo viac, približne 32 % a OP Doprava približne 37 %.

Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 rozdelené podľa jednotlivých operačných programov je prezentované v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 1 Čerpanie OP NSRR pre programové obdobie 2007 – 2013 k 31.08.2013

Názov operačného programu

Záväzok
2007-2013 v EUR

Podiel čerpania ŠF/KF na záväzku 2007-2013, EÚ zdroj (v %)

OP Vzdelávanie

558301578

30,04

OP Zamestn. a sociálna inklúzia

941301578

56,80

OP Informatizácia spoločnosti

843595405

32,15

OP Životné prostredie

1820000000

38,78

Regionálny OP

1554503927

65,86

OP Doprava

3160154595

37,55

OP Zdravotníctvo

250000000

80,88

OP Konkurenc. a hosp. rast

968250000

45,78

OP Technická pomoc

97601421

49,00

OP Bratislavský kraj

95207607

48,23

OP Výskum a vývoj

1209415373

40,48

SPOLU

11498331484

44,52

 

Prehľad čerpania v ďalších operačných programoch

Tab. 2 Čerpanie štrukturálnych fondov programového obdobia 2007 - 2013 (Cieľ 3) k 31.08.2013

Názov operačného programu

Záväzok
2007-2013 v EUR

Podiel čerpania na záväzku 2007-2013 v %

OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR

92 740 141

56,22

OP Interact II

30 154 277

49,59

SPOLU

122 894 418

54,59

Tab. 3 Čerpanie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo zo záväzku 2007-2013 k 31.08.2013

Názov operačného programu

Záväzok
2007-2013 v EUR

Podiel čerpania na záväzku 2007-2013 v %

OP Rybné hospodárstvo

13 123 308

50,63

Z toho Cieľ 1

12 301 334

52,66

Z toho Cieľ 2

821 975

15,43

 

Na stiahnutie

 

 

Zdroj: Čerpanie ŠF, KH a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.08.2013, MF SR, 24.09.2013   


 

 

Webnode