ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

PL-SK: II. VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

30.10.2009 -- Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika zverejnil informáciu, že dňa 16. novembra 2009 bude vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí v rámci I a II prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika...

OP VaV: Časový harmonogram výziev pre OP Výskum a vývoj na rok 2009

27.10.2009-- Riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj zverejnil informáciu, že od 20. 10. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Výskum a vývoj. Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o...

EK: Vyjadrite svoj názor na finančné pravidlá EÚ – verejná konzultácia

22.10.2009 -- V rámci svojej druhej revízie finančných pravidiel pre programy financované EÚ, dňa 19. októbra 2009 Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, vyzývajúc príjemcov a manažérov verejných prostriedkov, aby vyjadrili svoje názory na to, ako vytvoriť pre každého efektívnejšie pravidlá...

INTERREG IVC: Vyhlásenie 3. verejnej výzvy programu INTERREG IVC už začiatkom decembra 2009

22.10.2009 -- Monitorovací výbor pre program INTERREG IVC na svojom májovom zasadnutí v Prahe rozhodol, že 3. výzva bude vyhlásená začiatkom decembra 2009, pričom bude zameraná výhradne na predkladanie kapitalizačných projektov. Odsúhlasená alokovaná výška finančných prostriedkov na výzvu je...

OPIS: Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013

22.10.2009 -- Dňa 21.10.2009 vláda SR na svojom rokovaní prijala nový strategický dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“. Cieľom predloženého dokumentu je aktualizovať stratégiu budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. Nová „Stratégia informatizácie spoločnosti...

OPV: Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

19.10.2009 -- MF SR zverejnilo informáciu pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie o aktualizácií dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva...

OP KaHR: Zvýšila sa alokácia finančných prostriedkov na výzvu zameranú na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

19.10.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 16. októbra 2009 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31DM – 0902. Predmetná výzva bola vyhlásená 20. júla...

OPZ: MZ SR aktualizovalo Programový manuál OP Zdravotníctvo

19.10.2009 -- Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo Programový manuál OPZ. Programový manuál OPZ, aktualizácia október 2009 PM OPZ verzia 7.0, 14.10.2009   Predchádzajúce verzie Programových manuálov môžete nájsť na oficiálnej stránke Programu v sekcií Základné...

PRV: Pozvánka na akreditované tréningy Ministerstva školstva SR

14.10.2009 -- Agentúra pre rozvoj vidieka, príspevková organizácie MP SR, organizuje pre záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR. Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR...

OP KaHR: Predĺženie termínov predkladania žiadostív rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

13.10.2009 -- Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-0902 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 13. októbra 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí...

OPŽP: Zvýšenie finančnej podpory pre projekty na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií!

13.10.2009 -- Zastupujúci minister životného prostredia Dušan Čaplovič zavádza v rezorte životného prostredia ďalšie zmeny. Najnovšie mení pravidlá pre čerpanie eurofondov. Reaguje tak na zvýšenie finančného krytia na výzvy k budovaniu verejných vodovodov a kanalizácií miest a obcí z pôvodných 150...

MH SR: XXXVI. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2009

13.10.2009 -- Festival sa uskutoční v dňoch 19. - 22.10.2009 v priestoroch Palace Cinemas-Aupark, v Bratislave. Jedným z odborných garantov podujatia je aj MH SR. Štvordňový bratislavský filmový maratón záujemcom z radov širokej odbornej i laickej verejnosti predstaví súťažnú TOP kolekciu 87 filmov...

OP KaHR: Nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

12.10.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo 12. 10. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre: Prioritnú os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie...

EK, EÚ: Open days– európsky týždeň regiónov a miest

06.10.2009 -- V dňoch 5.- 8. októbra sa koná už siedmy ročník Open days– európsky týždeň regiónov a miest, ktoré organizujú Európska komisia a Výbor regiónov EÚ. Hlavná téma podujatia Tohto ročné podujatie sa bude niesť v duchu témy: „Globálne výzvy, regionálne odpovede“. Partnermi Open days 2009...

OPŽP: Informácia o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009

06.10.2009 -- Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009.   ...