Centrálny koordinačný orgán NSRR (Central Coordination Authority NSRR)

je stanovený na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť koordináciu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Zabezpečuje tak strategická úroveň implementačného systému NSRR. Operačnú úroveň implementačného systému NSRR tvoria príslušné riadiace orgány jednotlivých operačných programov, resp. sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi (ak sú relevantné pre daný program). Centrálnym koordinačným orgánom NSRR je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 

Zdroj: Európske fondy a Slovensko, Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 (informačná brožúra), MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2008