ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OP KaHR: Zvýšila sa alokácia finančných prostriedkov na výzvu zameranú na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

19.10.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 16. októbra 2009 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31DM – 0902. Predmetná výzva bola vyhlásená 20. júla...

OP KaHR: Predĺženie termínov predkladania žiadostív rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

13.10.2009 -- Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-0902 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 13. októbra 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí...

OP KaHR: Nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

12.10.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo 12. 10. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre: Prioritnú os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie...

OP KaHR: Upozornenie pre žiadateľov o podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci OP KaHR

29.09.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo 28. septembra 2009 Usmernenie č. 2 (ďalej len „usmernenie“) k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP pre opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských...

OP KaHR: Nová výzva na predkladanie projektov v oblasti budovania a modernizácia osvetlenia sa odkladá!

21.09.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast informuje všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že výzva na opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie...

OP KaHR: Nové usmernenie k výzve na predkladanie projektov v oblasti podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

13.08.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 12. augusta 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 31DM – 0901 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Predmetná výzva vyhlásená 20....

OP KaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev

-- 15.7.2009 -- Ministerstvo hospodártsva SR zverejnilo ku dňu 15. 7. 2009 aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2009.   viac informácií...   Zdroj: MH SR

OP KaHR: Pozvánka na informačné semináre v rámci OP KaHR

-- 16.6.2009 -   Bezplatné informačné semináre pre malých a stredných podnikateľov "Ako získať eurogranty na zateplenie" k výzve KaHR-21DM-0901. Semináre sú určené pre podnikateľov, ktorí chcú získať príspevok zo štrukturálnych fondov na zatepľovanie a využívanie obnoviteľných...

OP KaHR: Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

--25.5.2009 - 24.8.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ográn pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva je zameraná na podporu účasti slovenských výrobcov na...

OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

-- 25.5.2009 - 24.8.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ográn pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu....