ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OP ZaSI: Usmernenie č.1 k výzve kód DOP2009-SIP004

-- 07.08.2009 -- Upozorňujeme žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že dňa 7.8.2009 Sociálna implementačná agentúra vydala Usmernenie č.1 k výzve DOP2009-SIP004. Predmetom usmernenia je úprava textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, časti 7.1. týkajúcej sa výberu...

OP ZaSI: USMERNENIE Č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01

-- 31.7.2009 -- Sociálna implementačná agentúra vydáva Usmernenie č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01, týkajúce sa úpravy povinnej prílohy č.3 Podrobný opis projektu k ŽoNFP. Prílohy: ...

OP ZaSI: Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001

-- 24.7.2009 -- Sociálna implementačná agentúra dňa 22.7.2009 aktualizovala priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001. Aktualizuje sa na základe vydania rozhodnutí o schválení nenávratného finančného príspevku. Tieto rozhodnutia sú zasielané žiadateľom priebežne na...

OP ZaSI: SIA zverejňuje prezentáciu k výzve DOP - SIA - 2009/4.1.3/01

-- 10.7.2009 -- Sociálna implementačná agentúra zverejňuje prezentáciu k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, Kód výzvy: DOP - SIA - 2009/4.1.3/01 spolu s prezentáciou verejného portálu IT Monitorovacieho systému, ktoré boli odprezentované v rámci informačných seminárov k predmetnej...

OP ZaSI: Vydanie príručky pre prijímateľa

-- 10.7.2009 -- Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva Príručku pre prijímateľa s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami úspešnej implementácie schválených dopytovo...

OP ZaSI: Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001

-- 10.7.2009 -- Sociálna implementačná agentúra dňa 7.7.2009 aktualizovala priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001. Aktualizuje sa na základe vydania rozhodnutí o schválení nenávratného finančného príspevku. Tieto rozhodnutia sú zasielané žiadateľom priebežne na...

OP ZaSI: Poradenské príručky k uplatňovaniu rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ

-- 22.6.2009 -- Sociálna implementačná agentúra si Vás dovoľuje informovať, že odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR vydal dve poradenské príručky. Príručky sú zamerané na uplatňovanie rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Prvá...

OP ZaSI: Informačné semináre k výzvam DOP-SIA-2009/4.1.3/01 a DOP2009-SIP004

-- 22.6.2009 -- Sociálna implementačná agentúra pozýva všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ako aj širokú verejnosť na informačné semináre k výzvam DOP - SIA - 2009/4.1.3/01 a DOP2009-SIP004 zameraným na podporu vzdelávania zamestnancov mimovládnych organizácií, resp. podporu...

OP ZaSI: Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 a zmena merateľných ukazovateľov

  03.06.2009 - Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01. Predlžuje sa termín predkladania žiadostí o NFP do 26.6.2009. Upozorňujeme na zmenu merateľných ukazovateľov v predkladaných...

OP ZaSI: Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 a zmena merateľných ukazovateľov

  03.06.2009 - Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02. Predlžuje sa termín predkladania žiadostí o NFP do 29.6.2009. Upozorňujeme na zmenu merateľných ukazovateľov v predkladaných žiadostiach...