Nižšie je uvedený zoznam výziev vyhlásených do začiatku novembra 2009.

ARCHÍV VÝZIEV 2009

EIT: Prvá výzva na KIC v rámci EIT

-- 24.05.2009 - 27.08.2009 -- Európsky inštitút technológie (EIT) vyhlásilprvú výzvu na predkladanie návrhov na vytvorenie prvých poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Tento krok by mal posilniť spoluprácu medzi podnikateľmi a akademikmi a súčasne by mal byť podnetom pre rozvoj malých,...

OPBK: Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

- 3.4.2009 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 3. 4. 2009 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a...

OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu: OPVaV-2009/2.2/02-SORO

OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky v Bratislavskom kraji

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu. Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na nasledovnej webovej adrese: OPVaV-2009/4.2/02-SORO

MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí na všeobecne prospešné aktivity

-- 21.1.2009 - 15.7.2009 -- Výzva na predkladanie žiadostí na všeobecne prospešné aktivity o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej...

OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

- 27.03.2009 - Sociálna implementačná agentúra - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...

ROP: Výzva na opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

- 16. 3. 2009 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP, v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP, vyhlasuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP,...

OPZP - MŽP SR zverejnilo nové výzvy týkajúce sa prioritných osí 1., 4. a 5.

Február - Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie, zverejnilo nové výzvy zamerané na nasledujúce prioritné osi a operačné ciele: Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (operačný cieľ 1.1 a operačný cieľ 1.2) Prioritná...

PRV

Január - Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila prvé výzvy v tomto roku. Sú zamerané na zlepšenia základnách služieb pre vidiecke obyvateľstvo - Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo - a na obnovu a rozvoj obcí - 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, termíny na predkladanie žiadosti...