Nižšie je uvedený zoznam výziev vyhlásených do začiatku novembra 2009.

ARCHÍV VÝZIEV 2009

OP KaHR:Výzva pre Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

12.10.2009 - 15.02.2010 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti...

7RP: Nová výzva 7.rámcového programu vyhlásená pre tému "Ľudia" dňa 10. októbra 2009

09.10.2009 - 07.09.2010 -- V rámci 7. rámcového programu bola vyhlásená nová výzva v rámci prpgramu "Ľudia" na tému Ľudia. Termín na predkladanie jednotlivých projektov je k dispozícií až do septembra budúceho roka. Podrobnejšie informácie o vyhlásenej výzve zo dňa 9.10.2009 nájdete na ofiálnej...

7RP: Výzvy pre oblasť informačných a telekomunikačných technológií v rámci programu Spolupráca

06.10.2009 – 04.11.2009 – Na oficiálnej stránke 7.rámcového programu boli zverejnené dve výzvy v rámci programu Spolupráca pre tému Informačné a telekomunikačné technológie. Podrobnejšie informácie o aktuálnych výzvach nájdete na nasledujúcich odkazoch. Information and Communication...

PPA: Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry s názvom "Dotácia na ocenenie na výstavách"

05.10.2009 - 23.10.2009 -- Pôdohospodárska platobná agentúra informuje o uverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve pre opatrenie: "Dotácia na ocenenie na...

MPSR: Výzva na rozvoj kvality života vo vidieckych sídlach

05.10.2009 - 30.10.2009 -- Výzva pre obcena predkladanie žiadostí  o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne...

OPIS: Elektronické služby verejného obstarávania

01.10.2009 - 04.01.2010 -- Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlásil výzvu na národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania: OPIS-2009/1.1/20-NP   Zdroj: www.nsrr.sk...

OPV: Výzva v rámci OP Vzdelávanie zameraná na "Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve"

30.09.2009 - 30.11.2009 -- Ministerstvo zdravotníctva SR  ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie vyhlásilo 30. septembra  2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvýšenie ďalších...

APVV: Zverejnená výzva v rámci programu VMSP zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II

30.09.2009 - 30.11.2009 --   Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch...

ROP: Výzva pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v rámci Regionálneho operačného programu

25.09.2009 - 31.12.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 25. 09. 2009 bola v sekcii Aktuálne výzvy uverejnená výzva pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP. Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú...

OPZ: Výzva OP Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktútry ambulantnej zdravotnej starostlivosti

18.09.2009 - 15.01.2010 -- Dňa 18. septembra 2009   Ministerstvo zdravotníctva SR - Riadiaci orgán  pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie...

ESPON: Nové výzvy v programe ESPON 2013 vyhlásené

16.09.2009 - 11.11.2009 -- Dňa 16. septembra 2009 bolo otvorených 5 nových výziev na predkladanie projektových návrhov a vyjadrenie záujmu na projekty v rámci Programu ESPON 2013. Pre viac informácií kliknite na nasledujúci link.   Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk (1.10.2009)

Úrad vlády SR: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu

11.09.2009 - 31.01.2010 --   Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zverejnil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu v zmysle Národného strategického referenčného rámca pre programové obdobie 2007...

ROP: Výzva v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov Regionálneho operačného programu

10.09.2009 - 27.11.2009 -- Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej internetovej stránke oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP a verzie 1.8 Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP Riadiaci orgán pre ROP oznamuje...

JEREMIE: Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 2.2

10.09.2009 - 23.09.2009 --   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje Písomné vyzvanie - iniciatíva Jeremie. Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 Oprávnený žiadateľ: Európsky investičný fond Dátum písomného vyzvania:...

JEREMIE: Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 4.2

10.09.2009 - 23.09.2009 --   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje Písomné vyzvanie - iniciatíva Jeremie. Kód písomného vyzvania: OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1 Oprávnený žiadateľ: Európsky investičný fond Dátum písomného...