Nižšie je uvedený zoznam výziev vyhlásených do začiatku novembra 2009.

ARCHÍV VÝZIEV 2009

EK: Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky

  09.09.2009 - 31.10.2009 -- Dňa 9.9.2009 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky“ – Implementácia informačných opatrení pod rozpočtovou položkou 05 08 06 na...

7RP: Výzva PEOPLE

08.09.2009 - 22.12.2009 -- V rámci 7. rámcového programu bola vylásená výzva pre špecifický program: People a tému: PEOPLE. Viac informácií najdete na nasledujúcom linku. PEOPLE Calls: FP7-PEOPLE-2010-ITN   Zdroj: https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm (8.9.2009)    

OP KaHR: 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

03.09.2009 - 27.01.2010 -- Všetky súvisiace dokumenty nájdete na nasledujúcom linku Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci   OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY...

APVV: Slovensko - Čína 2009

02.09.2009 - 02.11.2009 -- Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky na roky 2010 - 2011 Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o...

OPIS: Národný projekt: Elektronické služby CEP

28.08.2009 - 30.11.2009 -- Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka. V rámci tejto výzvy na národný...

EACEA: Výzva pre programu Mládež v akcii, pre akciu 4.6 Partnerstvá

25.08.2009 - 01.12.2009 -- Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zverejnila výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Mládež v akcii, pre akciu 4.6 Partnerstvá. Cieľom výzvy je podporovať partnerstvá medzi Európskou komisiou –...

OPŽP: 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

21.08.2009 - 23.11.2009 -- Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21 . 08. 2009 výzvu k prioritnej osi...

OPŽP: 1.1. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

21.08.2009 - 23.11.2009 -- Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21 . 08. 2009 výzvu k prioritnej osi...

VaV: Spolupráca EU-USA: nová výzva k predkladaniu projektov

20.08.2009 - 02.10.2009 -- Generálne riaditeľstvo EK pre vonkajšie vzťahy (DG RELEX) uverejnilo novú výzvu k predkladaniu projektov pod názvom “Pilot Projects: Transatlantic Methods for Handling Global Challenges in the European Union and United States”. Výzva obsahuje i témy týkajúce sa...

MK SR: Výzva na predloženie žiadostí na výstavné aktivity v Dome umenia

14.08.2009 - 30.09.2009 -- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Národné osvetové centrum (NOC) zastrešujú  výstavné aktivity v priestoroch Domu umenia prostredníctvom podpory väčších i menších výstavných projektov. Prioritou MK SR ostáva aj v roku 2010 podpora výstav z oblasti...

APVV: Slovensko - Srbsko 2009

14.08.2009 - 14.10.2009 -- Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Srbskej republiky na roky 2010 - 2011 Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o...

OPV: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

12.08.2009 - 13.10.2009 -- Dňa 12. 8. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania . Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby oprávnené na...

OPV: 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

12.08.2009 - 13.10.2009 -- Dňa 12. 8. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a...

SAAIC: Výzvy na podanie návrhov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci na rok 2009

10.08.2009 - 18.09.2009 -- Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike vyhlasuje druhé kolo Výzvy na podanie návrhov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci na rok 2009. Zdroj: https://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_aktuality.html

ROP: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

07.08.2009 - 30.10.2009 -- Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 2007 - 2013 zverejnil výzvu na predkladanie projketov v rámci Prioritnej osi: 4. Regenerácia sídiel a Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb Dátum platnosti: od 7. 8. 2009 do 30. 10. 2009 Kód...