Nižšie je uvedený zoznam výziev vyhlásených do začiatku novembra 2009.

ARCHÍV VÝZIEV 2009

ESPON: Oznam o zverejnení výziev

16.09.2009 - 11.11.2009 -- V rámci programu ESPON 2013/ORATE 2013 budú 16. septembra 2009 uverejnené výzvy na prekladanie ponúk a prejavenie záujmu. Program ESPON - Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti patrí medzi programy Európskej územnej spolupráce v období...

PRV: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

-- 14.09.2009 - 15.10.2009 -- PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 4.8.2009 uverejnila na webovej stránke PPA v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013  v bode 3 Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného...

OPV: Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť

-- 06.08.2009 - Schéma pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť" bola dňa 6. júna 2008 zverejnená v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. MŠ SR predpokladá v rámci OPV využívanie schém pomoci de minimis v súlade s...

SK-CZ: Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre Fond mikroprojektov

-- 05.08.2009 - 15.10.2009 -- Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov) v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.   Viac informácií nájdete na webových stránkach Administrátora a Správcu Fondu,...

SK-AT: 4. a 5. výzva na predkladanie projektov

-- 04.08.2009 - 08.10.2009 -- Aktuálne termíny na predkladanie projektov (4. a 5. výzva na predkladanie projektov) sú stanovené nasledovne: 8. október 2009 a 10. február 2010.   Zdroj: https://www.sk-at.eu/  

APVV: Výzva pre aktivity ENV v roku 2009 (RNP-2009)

-- 04.08.2009 - 05.10.2009 -- Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation, www.esf.org), ďalej len "ENV", v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu...

OP KaHR: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

-- 03.08.2009 - 02.12.2009 -- Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 3.8.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Účelom pomoci je: -...

OPŽP: Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

-- 03.08.2009 - 03.11.2009 -- Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009. Dňa 03. 08. 2009 bola, Ministerstvom životného prostredia, vyhlásená výzva k prioritnej osi 3...

APVV: Podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2010-2011

-- 03.08.2009 - 02.10.2009 -- Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 2. decembra 2002 v Kyjeve vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu...

APVV, 7RP: Nové výzvy v oblasti Socio-ekonomických a humanitných vied (SSH)

30.07.2009 - 02.02.2009 -- Dňa 30. júla 2009 bolo zverejnených 5 výziev na predkladanie návrhov projektov 7RP v rámci pracovného programu Spolupráca na roky 2009 a 2010 v oblasti Socio-ekonomických a humanitných vied. FP7-SSH-2010-1 [ PDF 115 kB] – výzva na podávanie výskumných projektov veľkého...

APVV: Nové výzvy 7RP v oblasti NMP

30.07.2009 -- Dňa 30. júla 2009 boli v Úradnom Vestníku EÚ Official Journal C177, zväzok 52, zverejnené nové "Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov na roky 2009 a 2010 siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností" (text v...

CORDIS: 7. rámcový program - výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti

-- 30.07.2009 - 02.02.2010 -- Dňa 30. 7. 2009 boli vyhlásené výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov na roky 2009 a 2010 siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností. Vestník Európskej komisie Oficiálna stránka Programu Zdroj:...

OP VaV: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

-- 30.7.2009 - 18.11.2009 -- Dňa 30.7.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora...

OP VaV: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

-- 30.7.2009 - 18.11.2009 -- Dňa 30.7.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom...

OPV: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy

-- 30.7.2009 - 30.10.2009 -- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy". Kód priameho zadania:...