Operačné programy patriace pod Európsku územnú spoluprácu v programovom období 2014 – 2020

19.04.2015 17:54

V rámci cieľa Európskej územnej spolupráce (EÚS) sa bude v programovom období 2014 – 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca.

Cezhraničná spolupráca bude zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z aspoň jedného členského štátu EÚ a jednej tretej krajiny na vonkajších hraniciach EÚ. V prípade cezhraničnej spolupráce budú podporované regióny na úrovni NUTS 3.

Nadnárodná spolupráca bude realizovaná v rámci väčších nadnárodných území, do ktorej sú zapojené národné, regionálne a miestne orgány a bude tiež zahŕňať námornú cezhraničnú spoluprácu v takých prípadoch, ak nebude podporovaná prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Medziregionálna spolupráca bude zameraná na posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti EÚ prostredníctvom podpory výmeny skúseností medzi partnermi v celej EÚ v rámci tematických cieľov, s dôrazom na identifikáciu, šírenie a prenos príkladov dobrej praxe nielen medzi programami cieľa Európska územná spolupráca, ale aj do programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Rovnako sa bude realizovať prostredníctvom výmeny skúseností s identifikáciou, prenosom, šírením dobrej praxe a inovačných prístupov vo vzťahu k aktivitám, ktoré sa týkajú územnej spolupráce, ako aj udržateľného rozvoja miest a vidieka. Posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti bude podporované taktiež prostredníctvom analýz vývojových trendov vo vzťahu k cieľom územnej súdržnosti a harmonického rozvoja európskeho územia prostredníctvom štúdií, zberu údajov a ďalších opatrení. Na účely medziregionálnej spolupráce bude podpora z EFRR zahŕňať celé územie EÚ.

V rámci územnej spolupráce budú naďalej podporované zoskupenia pre spoluprácu s právnou subjektivitou vytvorené na území EÚ, označované ako Európske zoskupenie územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“). Cieľom EZÚS bude uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo medziregionálnu spoluprácu medzi svojimi členmi s výhradným cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

V zmysle uznesenia vlády č. 304 zo dňa 16. 10. 2013 boli ustanovené orgány zodpovedné za prípravu a implementáciu programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 v podmienkach SR nasledovne:

 

Programy cezhraničnej spolupráce

 1. Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 2. Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020
 3. Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020
 4. Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020
 5. ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020

 

Programy nadnárodnej spolupráce

 1. Stredná Európa – Úrad vlády SR
 2. ETC Dunaj – Úrad vlády SR

 

Programy medziregionálnej spolupráce

 1. INTERREG – Ministerstvo hospodárstva SR
 2. ESPON – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 3. INTERACT – Bratislavský samosprávny kraja ako riadiaci orgán a Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný kontaktný bod
 4. URBACT – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Späť