ARCHÍV VÝZIEV 2009

OP VaV: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (opatrenie 2.2) - výzva v rámci OP Výskum a vývoj

30.10.2009 – 08.02.2010 -- Dňa 30.10.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Oprávnení žiadatelia: •verejnoprávne...

OP VaV: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (opatrenie 4.2) - výzva v rámci OP Výskum a vývoj

30.10.2009 – 08.02.2010 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji Oprávnení...

OP VaV: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

-- 30.7.2009 - 18.11.2009 -- Dňa 30.7.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora...

OP VaV: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

-- 30.7.2009 - 18.11.2009 -- Dňa 30.7.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom...

OP VaV: Nová výzva na budovanie infraštruktúry vysokých škôl a ...

-- 29.6.2009 - 19.10.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok...

OP VaV: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

  -- 28.4.2009 - 10.8.2009 -- Spolu až 60 miliónov eur z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie je vyčlenených v rámci opatrení Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (40 mil.) a Prenos poznatkov a technológií...

OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu: OPVaV-2009/2.2/02-SORO

OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky v Bratislavskom kraji

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu. Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na nasledovnej webovej adrese: OPVaV-2009/4.2/02-SORO