ARCHÍV VÝZIEV 2009

OPŽP: Opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia – výzva v rámci OP Životné prostredie

27.10.2009 – 02.02.2010 -- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vyhlásilo dňa 27.10.2009 výzvu k prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy: Prioritná os 3 (operačný cieľ 3.1 - II. skupina...

OPŽP: Výzva na opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok v rámci OP Životné prostredie

13.10.2009 – 14.01.2010 -- Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vyhlásilo dňa 13.10.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre projekty v rámci Prioritnej osi 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO a Opatrenia 4.5. Uzatváranie a...

OPŽP: 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

21.08.2009 - 23.11.2009 -- Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21 . 08. 2009 výzvu k prioritnej osi...

OPŽP: 1.1. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

21.08.2009 - 23.11.2009 -- Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21 . 08. 2009 výzvu k prioritnej osi...

OPŽP: Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

-- 03.08.2009 - 03.11.2009 -- Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009. Dňa 03. 08. 2009 bola, Ministerstvom životného prostredia, vyhlásená výzva k prioritnej osi 3...

OPZP: Oznam o opravách v textoch výzviev

-- 6.7.2009 -- Ministerstvo životného prostredia SR Informuje o opravách textu pre výzvy zverejnené dňa 7.5.2009 kód výzvy OPŽP-PO1-09-2 kód výzvy OPŽP-PO2-09-1 kód výzvy OPŽP-PO2-09-2 kód výzvy OPŽP-PO3-09-1 kód výzvy OPŽP-PO4-09-2 Oznámenie o oprave textu pre výzvy zverejnené dňa...

OPZP: Výzva k prioritnej osi 4 (operačný cieľ 4.3)

--2.6.2009 - Ministersto ŽP SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO. Podrobné informácie a súvisiace dokumenty nájdete na sledujúcom odkaze.

OPZP: Výzva k prioritnej osi 3 (operačný cieľ 3.2- I. skupina aktivít)

-- 2.6.2009 - Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY. Všetky potrebné informácie  adokumenty nájdete na nasledujúcom odkaze.

OPZP - MŽP SR zverejnilo nové výzvy týkajúce sa prioritných osí 1., 4. a 5.

Február - Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie, zverejnilo nové výzvy zamerané na nasledujúce prioritné osi a operačné ciele: Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (operačný cieľ 1.1 a operačný cieľ 1.2) Prioritná...