Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce 

(Švajčiarsky finančný mechanizmus)

 

Ciele Programu

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce má dva ciele:

 • prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a vyspelejšími krajinami rozšírenej Európskej únie (EÚ), a
 • prispieť, v rámci Slovenskej republiky, k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi dynamicky rozvíjajúcimi sa mestskými oblasťami a štrukturálne slabšími okrajovými regiónmi.

 

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce zahŕňa národné a nadnárodné Projekty, ktoré podporujú udržateľný, hospodársky a sociálne vyvážený rozvoj.

 

Strategické aspekty

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce je súčasťou komplexného národného plánovania, ktorý zahŕňa štrukturálne a kohézne programy EÚ a tiež programy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP. Príspevok by mal dopĺňať tieto programy a zamerať sa v prvom rade na Projekty, ktoré tieto finančné zdroje nepokrývajú, alebo ich pokrývajú len čiastočne.

Hlavné strategické aspekty zahŕňajú:

Zameranie. Memorandum o porozumení medzi Švajčiarskou federálnou radou a Radou Európskej únie definuje pre Príspevok štyri usmernenia pre financovanie:

 • bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem,
 • životné prostredie a infraštruktúra,
 • podpora súkromného sektoru, a
 • ľudský a spoločenský rozvoj.

 

Geografické zameranie

Geografické zameranie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bude stanovené v rámci územia Slovenskej republiky, s ohľadom na to, že najmenej 40 % Príspevku bude vynaložených v regióne na úrovni NUTS-II s najnižším HDP na obyvateľa za posledné tri zverejnené roky (2002, 2003 a 2004). Na základe tohto kritéria, bude geografické zameranie stanovené na východoslovenský región.

 

Tematické zameranie

1. Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem
 • Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnený ch regiónoch
 • Prevencia a manažment prírodných katastrof
 • Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu
2. Životné prostredie a infraštruktúra
 • Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia
 • Ochrana prírody
3. Súkromný sektor
 • Rozvoj súkromného sektora a podpora vývozu MSP
4. Ľudský a sociálny rozvoj
 • Výskum a vývoj
 • Technická a odborná príprava
5. Osobitné alokácie
 • Blokový grant - Blokové granty pre občiansku spoločnosť/MVO prispievajúce najmä k poskytovaniu sociálnych služieb, ako aj environmentálnym otázkam, umožňujúce posilnenie organizačných kapacít.
 • Twinningový blokový grant - Blokové granty pre financovanie malých spoločných projektov v rámci partnerstiev.
 • Nástroj pre prípravu projektov
 • Švajčiarsky manažment programu
 • Slovenská technická pomoc

  

Oficiálna stránka Programu

https://www.swiss-contribution.sk/

  

Na stiahnutie