Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Program cezhraničnej polupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

 

Cieľ programu

Hlavným cieľom Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 je posilnenie poľsko - slovenskej spolupráce v prihraničnej oblasti.

Hlavné ciele:

 • rozvoj partnerskej poľsko - slovenskej spolupráce s cieľom zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry vedúcej k priestorovej integrácii oprávneného územia, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov,
 • podpora partnerskej poľsko - slovenskej spolupráce v prospech trvaloudržateľného socio-ekonomického, kultúrneho a environmentálneho rozvoja v prihraničnom regióne,
 • propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách "ľudia ľuďom".

 

Oblasť podpory

Poľská republika - 3 hraničné subregióny (NUTS III): bielsko - bialsky, nowosadecki, krośnieńsko - przemyski a 4 okresy (NUTS IV): pszczyński (v subregióne centrálny ślaski), oświecimski (v subregióne krakowsko - tarnowski), rzeszowski a Rzeszów grodzki (v subregióne rzeszowsko - tarnobrzeski).

Realizácia projektov v okresoch: pszczyński, oświecimski, rzeszowski a Rzeszów grodzki prebieha v súlade so zásadou umožňujúcou využitie maximálne 20% prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) alokovaných na Program na financovanie výdavkov pre priľahlé územie k hlavnej programovacej oblasti.

Slovenská republika - 2 hraničné samosprávne kraje (NUTS III): Žilinský a Prešovský.

 

Financovanie programu

Program je spolufinancovaný z prostriedkov ERDF a národných prostriedkov. Rozpočet Programu je 185 185 603 Eur, z čoho 157 407 763 Eur tvoria prostriedky ERDF. Poľskí a slovenskí partneri môžu z prostriedkov ERDF získať spolufinancovanie do výšky 85% oprávnených nákladov projektu. Prostriedky ERDF budú prijímateľom uhrádzané systémom refundácie.

 

Zásady udeľovania podpory

1. na projekte sa zúčastňujú minimálne dvaja partneri (minimálne jeden z každého štátu, zúčastneného na Programe)
2. projekt musí byť realizovaný spoločne poľskými a slovenskými partnermi a musí spĺňať minimálne dve z nižšie uvedených kritérií:

 • spoločná príprava projektu
 • spoločná realizácia projektu
 • spoločný personál projektu
 • spoločné financovanie projektu

3. projekt je charakteristický výrazným cezhraničným dopadom
4. pre každý projekt je určený Vedúci partner
5. projekt je realizovaný v oblasti, na ktorú sa Program vzťahuje

 

Priority Programu

Prioritná os I: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

 • Oblasť podpory 1.1 - Komunikačná a dopravná infraštruktúra
 • Oblasť podpory 1.2 - Infraštruktúra životného prostredia


Prioritná os II: Sociálny a ekonomický rozvoj

 • Oblasť podpory 2.1 - Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
 • Oblasť podpory 2.2 - Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva
 • Oblasť podpory 2.3 - Vytváranie sietí


Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)

Prioritná os IV: Technická asistencia

 

Mikroprojekty

Hlavným cieľom Priority č.3 - Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty) je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice, ktorá má prispieť k zlepšeniu kultúrnej, vzdelávacej, turistickej, športovej ako aj sociálnej a ekonomickej oblasti.

Hodnota mikropojektu : 5 000 - 50 000 Eur spolufinancovaných z prostriedkov ERDF.

Administráciu Mikroprojektov vykonávajú nasledovné organizácie:

 • na poľskej strane Euroregióny: Karpacki, Beskidy a Tatry
 • na slovenskej strane Vyššie územné celky: Prešov a Žilina
 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Programu.
 
 

Download - na stiahnutie

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2007 - 2013

 
 

Zdroj: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-a-granty/cezhranicne-programy/program-cezhranicnej-spoluprace-polsko-slovensko/zakladne-informacie-o-programe.html (28.6.2009)