OPŽP - MŽP SR zverejnilo nové výzvy týkajúce sa prioritných osí 1., 4. a 5.

12.2.2009 -

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo nové výzvy zamerané na nasledujúce prioritné osi a operačné ciele:


Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (operačný cieľ 1.1 a operačný cieľ 1.2)


Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo (operačný cieľ 4.1 a operačný cieľ 4.2)


Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (operačný cieľ 5.1, operačný cieľ 5.2 a operačný cieľ 5.3)

 

Podrobnejšie informácie o aktuálnych výzvach nájdete na www.opzp.sk.