AT-SK: Aktuálne termíny predkladania projektov

-- 29.6.2009 --

Aktuálne termíny na predkladanie projektov (4. a 5. výzva na predkladanie projektov) sú stanovené nasledovne: 
8. október 2009 a 10. február 2010.

 

Zasadania Monitorovacieho výboru, na ktorých prebehne výber projektov predložených do hore uvedených termínov sú plánované na 14. a 15. decembra 2009 v spolkovom kraji Burgenland a v dňoch 15.-16. apríla 2010 v BSK.

 

Výzva na predkladanie projektov  nie je časovo ohraničená. Projektové zámery ako aj finálne projekty je možné predkladať v priebehu celej  implementácie programu. Pre žiadateľov sú dôležité termíny zasadania Monitorovacieho výboru (MV), na ktorom prebiaha výber projektov.

Termíny zasadania Monitorovacieho výboru v zásade určujú termíny uzávierky predkladania finálnych projektov na Spoločný technický sekretariát (cca 45 dní pred zasadaním MV).      

 


 

 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v aktuálnom 
elektronickom formulári. Nový formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke Programu