EACEA: Výzva pre programu Mládež v akcii, pre akciu 4.6 Partnerstvá

25.08.2009 - 01.12.2009 --

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zverejnila výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Mládež v akcii, pre akciu 4.6 Partnerstvá.

Cieľom výzvy je podporovať partnerstvá medzi Európskou komisiou – prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) a tými regiónmi, obcami alebo európskymi mimovládnymi organizáciami, ktoré sú zamerané na rozvíjanie alebo posilňovanie svojich dlhodobých akcií, stratégií a programov v oblasti neformálneho vzdelávania a mládeže. Návrhy môže predložiť: miestny alebo regionálny verejný orgán, resp. nezisková organizácia aktívne pôsobiaca na európskej úrovni v oblasti práce s mládežou (ENGO) s členskými organizáciami aspoň v 8 krajinách, v ktorých sa program Mládež v akcii realizuje. Maximálna výška grantu pridelená na každý projekt nemôže prekročiť 100 000 EUR. Uzávierka prijímania žiadostí: do 1. decembra 2009.  

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom linku. Výzva pre programu Mládež v akcii, pre akciu 4.6 Partnerstvá

Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk (17.9.2009)