EK: Nástroj EÚ na mikrofinancovanie vo výške 100 miliónov EUR na pomoc nezamestnaným pri zakladaní malých podnikov

12.08.2009 --

Začiatkom júla Európska komisia navrhla vytvorenie nového nástroja na mikrofinancovanie, pomocou ktorého bude malým podnikom a ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie a chcú založiť svoj vlastný malý podnik poskytnutý mikroúver. Počiatočný rozpočet na tento nástroj bude predstavovať 100 miliónov EUR a vďaka spoločnej iniciatíve s medzinárodnými finančnými inštitúciami, najmä so skupinou Európskej investičnej banky (EIB), by mohol dosiahnuť 500 miliónov EUR.

Cieľom nového nástroja na mikrofinancovanie je uľahčiť ľuďom, ktorí v súčasnej situácii zníženej ponuky úverov môžu mať problémy s prístupom k financiám potrebným na rozbehnutie nového podniku.

Pracovníci, ktorí stratili zamestnanie alebo im hrozí, že stratia zamestnanie, a ktorí chcú zriadiť svoj vlastný podnik, budú mať lepší prístup k financiám a budú môcť využívať dodatočné podporné opatrenia, ako napríklad mentoring, odbornú prípravu a školenia.

Znevýhodnené osoby vrátane mladých ľudí, ktorí chcú založiť alebo rozvinúť svoj vlastný malý podnik, budú môcť takisto využívať záruky a pomoc pri príprave svojich podnikateľských plánov.

Vďaka novému nástroju by tak mohlo byť v nastávajúcich ôsmich rokoch poskytnutých cca 45 000 pôžičiek. Okrem toho možnosť uplatniť si zvýhodnenú úrokovú sadzbu pre takéto pôžičky v rámci ESF uľahčí ľuďom prístup k financiám.

O návrhu Komisie sa bude diskutovať v rámci postupu spolurozhodovania medzi členskými štátmi EÚ v Rade ministrov a Európskym parlamentom. Komisia očakáva, že nový "nástroj mikrofinancovania v rámci programu Progress" sa začne uplatňovať v roku 2010.

Viac informácií nájdete na:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes

 

Autor: https://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/nastroj-eu-na-mikrofinancovanie-vo-vyske-100-milionov-eur-na-pomoc-nezamestnanym-pri-zakladani-malych-podnikov- (12.8.2009)