Eurofondy plynú na Slovenkso príliš pomaly

-- 22.7.2009 --

Čerpanie eurofondov na Slovensku nie je za prvé dva roky programovacieho obdobia 2007 - 2013 veľmi priaznivé. K 30. júnu 2009 bolo vyčerpaných 0,68 % finančných prostriedkov z celkového rozpočtu 11,36 miliardy EUR, ktoré pre Slovensko schválila Európska komisia.

 

Štúdia

Predmetom štúdie poradenskej spoločnosti KPMG bolo zhodnotenie implementácie európskych fondov v desiatich krajinách Európskej únie - Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Slovensku, Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku. Štúdia sa zamerala na využívanie finančných prostriedkov z nasledujúcich programov

  • Národné strategické referenčné rámce (spolufinancované z EFRD, ESF a CF)
  • Programy rozvoja vidieka (spolufinancované z EAFRD)
  • Programy rybného hospodárstva (spolufinancované z EFF)

Celkové množstvo finančných prostriedkov z týchto programov predstavuje pre krajiny strednej a východnej Európy na obdobie rokov 2007 – 2013 sumu 265,96 miliardy EUR. Prevažná čiastka z týchto prostriedkov pochádza zo štrukturálnych fondov, zatiaľ čo, programy rozvoja vidieka a programy rybného hospodárstva tvoria 19 % z celkového príspevku pomoci. Vyše 50 % z týchto prostriedkov je určených pre Poľsko a Českú republiku, ak zoberieme do úvahy aj Maďarsko Maďarsko je jednou z nových členských krajín, do Európskej únie vstúpilo rovnako ako Slovensko v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Rumunsko Rumunsko musí po vstupe do EÚ 1. januára 2007 splniť podmienky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie, vrátanie zadržania finančnej pomoci EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk » štyri európske krajiny môžu počas siedmich rokov čerpať vyše 80 % prostriedkov z tohto rozpočtu. Krajiny s menším počtom obyvateľov ako, napríklad, baltské krajiny a Slovinsko Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiatkom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť pomerne pokojne.viac na www.EuropskaUnia.sk » môžu spolu čerpať 10 % tejto sumy. Množstvo finančných prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé krajiny na obdobie 2007 – 2013 ukazuje nasledujúci graf 1:

 

celý článok...

 

Zdroj: www.euractiv.sk