MF SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely informatizácie spoločnosti

-- 21.5.2009. -- 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely informatizácie spoločnosti


Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely informatizácie spoločnosti v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. MF/008712/2009-131, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti.
 

V snahe podporiť ciele a priority Národnej stratégie Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu, prijatej vládou SR v decembri 2008, Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlásením tejto výzvy podporí nasledujúce aktivity:
A) zabezpečenie vzdelávacích a osvetových aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií občanov ohrozených digitálnym vyčlenením,
B) zabezpečenie prístupnosti a použiteľnosti informačných a komunikačných technológií pre občanov ohrozených digitálnym vyčlenením.

Podporené projekty musia maximálne zohľadňovať špecifické potreby občanov ohrozených digitálnym vyčlenením. Projekty môžu byť zamerané jednotlivo na spomenuté druhy aktivít, ktoré výzva podporuje (A alebo B), zároveň sa nevylučujú projekty, ktoré vhodným kombinovaním podporia obe aktivity súčasne. Nevyhnutnou črtou predložených projektov musí byť predpoklad ich trvalo, resp. dlhodobo udržateľného efektu v oblastiach, ktoré riešia.

 rtf Výzva na predkladanie žiadostí.rtf (62 kB)

 rtf Pokyn MF SR k výzve.rtf (168 kB)

Zdroj: MF SR