NSK: Výzva na podporu kultúry a športu

-- 22.7.2009 - 30.10.2009

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2007, VZN č. 8/2008 a VZN č. 1/2009 vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2010.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácie na jednorazové podujatie, alebo projekt dlhodobého zamerania v oblasti kultúry a športu na rok 2010 prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu NSK.

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači.
Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúrnych aktivít Úradu NSK, ktoré sídli v budove Divadla A. Bagara v Nitre (Svätoplukovo nám. 4), alebo na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Štefánikova tr. 69, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/7728234 (oblasť kultúry) a 037/6922913/59 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.10.2009.

 

Autor: NSK, www.edotacie.sk