OP KaHR: 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

03.09.2009 - 27.01.2010 --

Všetky súvisiace dokumenty nájdete na nasledujúcom linku

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Bližšie informácie môžete získať v nasledovných regionálnych pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA):
Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EÚ Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EÚ Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 14 651
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EÚ Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka:
www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 3. decembra 2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 3. decembra 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr 3. decembra 2009 na vyššie uvedenú adresy SIEA.

 

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

 

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 13DM - 0901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

»www.economy.gov.sk/ext_dok-vyzva-1-3-dm/130931cVÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP  (PDF), (DOC)

 

 

Zdroj: MH SR, https://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-13--kod-vyzvy-kahr-13dm-0901/130873s (3.9.2009)