OP KaHR: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

-- 03.08.2009 - 02.12.2009 --

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 3.8.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Účelom pomoci je: - zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, - vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, - rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle. Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR. Miesto realizácie projektu: územie SR, s výnimkou regiónu Bratislavský kraj. Uzávierka výzvy: do 2. novembra 2009.

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom linku:  1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Zdroj: MH SR