OP KaHR: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov - výzva

-- 15.6.2009 - 14.9.2009 --

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 15. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Miesto realizácie projektu: územie SR, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja. Uzávierka prijímania žiadostí: 14. septembra 2009.   viac informácií... 

Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk