OP KaHR: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov - výzva zrušená

-- 1.6.2009 -

v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

ruší dňom 1. júna 2009

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
kód výzvy KaHR – 111SP – 0901 v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Dôvodom zrušenia výzvy je zmena dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu (t.j. realizáciu projektu bude možné začať už od termínu predloženia žiadosti o NFP, nie až od termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP). Žiadosti o nenávratný finančný príspevok podané do termínu zrušenia výzvy Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) vráti žiadateľom.

 

Zároveň si dovoľujeme upriamiť pozornosť žiadateľov na internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú zverejnené aktuálne informácie súvisiace so zrušenou výzvou, resp. jej opätovným vyhlásením.

Zdroj: MH SR