OP KaHR: Predĺženie termínov predkladania žiadostív rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

13.10.2009 --

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-0902

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 13. októbra 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-0902. Usmernením sa predlžuje termín uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP z pôvodného termínu 2. novembra 2009 na 2. decembra 2009.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-13DM-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo 13. októbra 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-13DM-0901. Usmernením sa predlžuje termín uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP z pôvodného termínu 3. decembra 2009 na 27. januára 2010.

  

Zdroj: MH SR, https://www.economy.gov.sk/uvod/1s (14.10.2009)