OP KaHR:Výzva pre Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

12.10.2009 - 15.02.2010 --

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Výzva pre Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF), (DOC)

 

 

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvej investícií a obchodu (SARIO) na tel. čísle 02/58 260 426, e-mailom na adrese fondy@sario.gov.sk alebo na nasledujúcej adrese:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
Tel.: 02/58 260 426
02/58 260 137
Fax: 02/58 260 109
E-mail: fondy@sario.sk
Internetová stránka: www.sario.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 15. februára 2010.

 

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-12--kod-vyzvy-kahr-12vs-0901/131214s (12.10.2009)

Všetky potrebné informácie o aktuálnej výzve nájdete na nasledujúcom linku.