OP KaHR: Zvýšila sa alokácia finančných prostriedkov na výzvu zameranú na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

19.10.2009 --

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 16. októbra 2009 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31DM – 0902.

Predmetná výzva bola vyhlásená 20. júla 2009. Usmernením sa mení výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 20 000 000 EUR (602 520 000 Sk) na 24 500 000 EUR (738 087 000 Sk).

Bližšie informácie sú zverejnené na stránkach www.mhsr.sk, www.opkahr.sk a www.sacr.sk

 

Zdroj: MHSR, Zuzana Palatinusová., Dagmar Hlavatá