OP KaHR: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

26.10.2009 – 22.02.2010 --

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 26. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotrebya zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 22. februára 2010.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP (PDF)

Podrobnejšie informácie získate na stránke Ministerstva.

 

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-21--kod-vyzvy-kahr-21sp-0901/131410s (28.10.2009)