OP V: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

7.4.2009 - Podpora je zameraná na snahu zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.

 

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/3.1/01-SORO