OP VaV: Časový harmonogram výziev pre OP Výskum a vývoj na rok 2009

27.10.2009--

Riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj zverejnil informáciu, že od 20. 10. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Výskum a vývoj.

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Výskum a vývoj z 20. 10. 2009 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 22. 6. 2009.

Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPVaV (platný od 20. 10. 2009)

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=215 (28.10.2009)