OP VaV: Nová výzva na budovanie infraštruktúry vysokých škôl a ...

-- 29.6.2009 - 19.10.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu . Oprávnenými žiadateľmi sú štátne a verejné vysoké školy a Slovenská akadémia vied.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 19.10.2009.

Všetky informácie nájdete na https://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-5-1-03-soro/

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/