OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu:

OPVaV-2009/2.2/02-SORO