OP VaV: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

-- 30.7.2009 - 18.11.2009 --

Dňa 30.7.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Oprávnenými žiadateľmi pre výzvu sú:

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 18.11.2009. Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-2-1-03-soro/

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/