OP VaV: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (opatrenie 2.2) - výzva v rámci OP Výskum a vývoj

30.10.2009 – 08.02.2010 --

Dňa 30.10.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Oprávnení žiadatelia:

•verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,

•verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,

•SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,

•organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

•mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2009, ktoré majú najneskôr k 1.1.2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 8.2.2010.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2009/2.2/04-SORO(.pdf)

Všetky informácie nájdete na: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-2-2-04-soro/

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=217