OP ZaSI: Usmernenie č.1 k výzve DOP—SIA—2009/1.2.1/01 (Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov č. Schéma ŠP-2/2009)

-- 29.5.2009 --

Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 21. mája 2009 Usmernenie č. 1 k výzve DOP—SIA—2009/1.2.1/01 (Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov č. Schéma ŠP-2/2009).

Predmetom usmernenia je informovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o posune termínu uzávierky výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01.

Dôvodom posunu uzávierky výzvy je zadanie merateľných ukazovateľov vo výzve v súlade s ITMS. Obsahom tohto usmernenia je aj aktualizácia relevantných častí Príručky pre žiadateľa v nadväznosti na vyššie uvedené zadanie ako aj formálna úprava Podrobného opisu projektu vyplývajúca z identifikovanej logickej chyby. Usmernenie tvorí prílohu tejto správy.
 

Usmernenie môžete stiahnuť na stránke agentúry.

 Zdroj: Sociálna implementačná agentúra