OP ZaSI: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie v BSK

20.10.2009 – 21.12.2009 --

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI  2009/3.2/06

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci

Opatrenia č. 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK

Rámcová aktivita č. 3.2.5: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

Viac informácií nájdete tu.

 

Zdroj: https://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/aktuality-7/fsr-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-(op-zasi-�-fsr-�-lspi-2009-3.2-06).ews (22.10.2009)