OP ZaSI: Poradenské príručky k uplatňovaniu rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ

-- 22.6.2009 --

Sociálna implementačná agentúra si Vás dovoľuje informovať, že odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR vydal dve poradenské príručky. Príručky sú zamerané na uplatňovanie rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Prvá príručka nazvaná Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ. Je určená hlavne pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. Zameriava sa na využívanie štrukturálnej pomoci a definuje postupy uplatňovania príspevku k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o NFP, ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení).

Druhá príručka pod názvom Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch je určená pre zamestnancov a zamestnankyne zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.). Ďalej je určená pre odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky žiadostí o NFP. Cieľom je zvýšiť povedomie ako uplatňovať rovnosť príležitostí pri implementovaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov a monitorovaní a odbornom hodnotení projektov.

Príručky nájdete TU

Zdroj: www.sia.gov.sk