OP ZaSI: Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001

-- 24.7.2009 --

Sociálna implementačná agentúra dňa 22.7.2009 aktualizovala priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001. Aktualizuje sa na základe vydania rozhodnutí o schválení nenávratného finančného príspevku. Tieto rozhodnutia sú zasielané žiadateľom priebežne na základe žiadateľom predloženej dokumentácie potrebnej k schváleniu ŽoNFP v zmysle Usmernenie č. 2 v rámci Spoločnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

priebežný zonam schválených žiadostí

Zdroj: www.sia.gov.sk