OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP ( DOP - SIA - 2009/4.1.3/01 )

-- 15.6.2009 - 17.8.2009 --

Sociálna implementačná agentúra vyhlasuje výzvu v rámci Prioritnej osi 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenia 4.1. Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, Rámcovej aktivity 4.1.3. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami.

Výzva je zameraná na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov verejnej správy a mimovládnych organizácií. Účelom danej výzvy je zvyšovanie profesionalizácie, udržateľnosti mimovládnych organizácií a ich ľudských zdrojov, za účelom zvýšenia kvality služieb MVO a posilnenie kapacít pri účasti na tvorbe a implementácii verejných politík. Prostredníctvom výzvy bude podporené sieťovanie neziskových organizácií (posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny skúseností a vnútroštátneho sieťovania medzi neziskovými organizáciami) a zvýšenie efektivity poskytovaných služieb zlepšením vzájomnej komunikácie, spolupráce a budovania partnerstiev. Pomoc je adresovaná výhradne cieľovým skupinám zamestnaným/pôsobiacim v rámci územia cieľa Konvergencia (všetky samosprávne kraje s výnimkou BSK), pričom žiadateľom môže byť subjekt registrovaný a pôsobiaci v rámci územia celej Slovenskej republiky.

Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvoreného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená na danú výzvu, predstavuje sumu 14 000 000,- EUR. Minimálna výška pomoci jednému žiadateľovi predstavuje 20 000 EUR, maximálna výška pomoci 225 000 EUR. Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 95% celkových oprávnených výdavkov a minimálny podiel prijímateľa na spolufinancovaní je 5% oprávnených výdavkov.

Žiadateľom/prijímateľom pomoci sú v rámci výzvy subjekty mimovládneho neziskového sektora, registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít, a sú to:

- občianske združenia v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov
- účelové zariadenie cirkvi v súlade so zákonom SNR č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona z 31. októbra 2000 číslo 394/2000 Z. z., napr. Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a pod.;
- Slovenský Červený kríž v súlade so zákonom NR SR č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža


Oprávnenými cieľovými skupinami sú v rámci danej výzvy zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu, zamestnanci pracujúci na Dohodu o pracovnej činnosti, dobrovoľníci (pracujúci na základe písomnej Zmluvy/Dohody o dobrovoľníckej činnosti) a zamestnanci partnerov projektu pracujúci na pracovnú zmluvu.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je dňa 17.08.2009 o 16.00 hod.

Podrobnejšie informácie o horeuvedenej výzve nájdete na nasledujúcom linku.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdroj: www.sia.gov.sk