OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP ( DOP2009-SIP004 )

-- 15.6.2009 - 24.8.2009 --

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v gescii Sociálnej implementačnej agentúry ako Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód DOP2009-SIP004.

Výzva je zameraná na podporu aktivít za účelom zvýšenia miery zamestnanosti formou podpory tvorby, udržania a rozvoja nových pracovných miest a podpory ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu.

Termín vyhlásenia výzvy je 15.06.2009, termín ukončenia výzvy je 24.8.2009.

Oprávnenými žiadateľmi sú podnikatelia, ktorí spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa registrovaní na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktorí plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít. Jedná sa o subjekty zapísané v Obchodnom registri (fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.) a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon v znení neskorších predpisov.

Medzi oprávnené aktivity patrí tvorba nových pracovných miest, vyškolenie zamestnancov, SZČO v nadväznosti na potreby pracovného miesta a poradenské a podporné služby v oblasti predmetu činnosti s cieľom udržania pracovných miest.

Oprávnenou cieľovou skupinou pre projekty predložené žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú zamestnanci žiadateľa pracujúci na pracovnú zmluvu, zamestnanci, ktorí budú prijatí na novovytvorené miesta, mikro, malí a strední podnikatelia využívajúci poradenské služby.

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), konkrétne uskutočňuje systémom refundácie alebo systémom zálohových platieb.

Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvoreného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.2 na danú výzvu, predstavuje sumu 10 mil. EUR.

Minimálna výška pomoci jednému prijímateľovi je 5.000 EUR a maximálna výška pomoci zo zdrojov ESF u jedného prijímateľa nesmie prekročiť sumu 200.000 EUR na projekt. Zároveň maximálna výška akejkoľvek pomoci de minimis poskytnutej prijímateľovi vrátane tejto pomoci de minimis nesmie presiahnuť súhrnne 500.000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Adresa doručenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Sociálna implementačná agentúra, Špitálska 6 , 816 43 Bratislava.

Podrobnejšie informácie k aktuálnej výzve nájdete na nasledujúcom linku.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdroj: www.sia.gov.sk