OP ZaSI: Usmernenie č.1 k výzve kód DOP2009-SIP004

-- 07.08.2009 --

Upozorňujeme žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že dňa 7.8.2009 Sociálna implementačná agentúra vydala Usmernenie č.1 k výzve DOP2009-SIP004. Predmetom usmernenia je úprava textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, časti 7.1. týkajúcej sa výberu postupov obstarávania a časti 7.3. týkajúcej sa verejnej súťaže vzhľadom na korekciu limitov. Usmernenie sa ďalej týka špecifikácie postupu zadávania merateľných ukazovateľov do verejnej časti portálu ITMS. Tretím základným bodom Usmernenia č.1 je stanovenie postupu pri predkladaní povinnej prílohy č.4 – Dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu v rámci Žiadosti o NFP.
 

Usmernenie č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP – kód DOP2009-SIP004
1249647607.pdf 121.27 KB Dokument PDF
 

 

Zdroj: www.sia.gov.sk