OP ZaSI: USMERNENIE Č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01

-- 31.7.2009 --

Sociálna implementačná agentúra vydáva Usmernenie č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01, týkajúce sa úpravy povinnej prílohy č.3 Podrobný opis projektu k ŽoNFP.

Prílohy:
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01
1249027898.pdf 134.3 KB Dokument PDF
 
Príloha č.3 Podrobný opis projektu
1249027985.rtf 5.99 MB Dokument RTF
 

 

Zdroj: www.sia.gov.sk