OPBK: Usmernenie č. 2/2009

-- 15.5.2009. --

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP z verejnej správy, že dňa 15. mája 2009 vydal Usmernenie č. 2/2009 k predkladaniu prílohy č. 4 v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP,  k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03 a č. OPBK/2009/1.2/03.

Usmernenie:   rtf