OPIS: Elektronizácia služieb VÚC

-- 2.6.2009 - 2.9.2009 --

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na projekt: Elektronizácia služieb VÚC.
 

V rámci tejto výzvy na projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni na projekt: Elektronizácia služieb VÚC.

Cieľom tohto projektu je sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcej stránke.

Zdroj: MF SR