OPIS: Národný projekt: Elektronická identifikačná karta

--19.6.2009 -

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronická identifikačná karta.

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronická identifikačná karta, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS

Národný projekt je zameraný na:

Zavedenie eID karty ako jednotného prostriedku pre identifikáciu a autentifikáciu fyzických osôb v rámci prostredia eGovernmentu, eHealth, prípadne v iných oblastiach verejných aj súkromných služieb.

  • Vytvorenie podmienok pre personalizáciu eID kariet a zabezpečenie potrebnej HW a SW infraštruktúry podporujúcej proces zberu dát od občanov a výroby dokladov.
  • Vytvorenie podmienok pre centrálnu distribúciu eID kariet občanom spolu so sprievodnými dokumentmi.
  • Vytvorenie podmienok na zrýchlenie administratívnych úkonov pre občanov, zlepšenie prístupnosti služieb štátu občanom ako aj vytvoreniu transparentného a auditovateľného elektronického administratívneho styku.
  • Sprístupnenie elektronických služieb riešenia eID všetkým občanom vrátane občanov bez pripojenia na internet.
  • Zaistenie informačnej bezpečnosti a právnej nepopierateľnosti úkonov realizovaných prostredníctvom eID karty, vybavenie eID karty zodpovedajúcimi komponentmi pre realizáciu zaručeného elektronického podpisu a pre prístup ku službám eGovernmentu.
  • Zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb riešenia eID pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ.
  • Efektívna integrácia riešenia eID do celkovej architektúry eGovernmentu, t.j. poskytovanie elektronických služieb riešenia eID iným modulom ISVS a efektívne využívanie zdieľaných elektronických služieb poskytovaných inými modulmi ISVS.
  • Zabezpečenie vydávania eID kariet pre všetkých občanov SR vrátane handicapovaných.
  • Zabezpečenie bezhotovostného platobného styku pri platbách za vydávanie eID kariet.

význa na národný projekt Elektronická identifikačná karta

príloha k výzve na národný projekt Elektronická identifikačná karta

Zdroj: www.edotacie.sk