OPV: Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre OP Vzdelávanie

-- 9.6.2009 --

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ogán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie pre dopytovo orientované projekty.

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2009

Zdroj: MŠ SR