OPV: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy

-- 30.7.2009 - 30.10.2009 --

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy".

Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-5
Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav
Dátum uzávierky priameho zadania je 30.október 2009

Riadiaci orgán resp. Štátny pedagogický ústav do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

 

 

Zdroj: MŠ SR