OPV: Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti

-- 27.7.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy zverejnila na svojej stránke informáciu, že od 27.07.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk  zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a jej príloh k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPV-2009/1.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/01-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 10. augusta 2009 do 24. augusta 2009 v zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP, ktorý je prílohou č. 14 k príslušným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/